Ta witryna korzysta z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.

Preferencje dotyczące plików cookie

Funkcjonalne pliki cookie
Nie
Tak
Funkcjonalne pliki cookie są bezwzględnie niezbędne do świadczenia usług sklepu, a także do jego prawidłowego działania, dlatego nie ma możliwości odmowy ich użycia. Umożliwiają one użytkownikowi poruszanie się po naszej stronie internetowej i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją.
Cookie Dostawca Przeznaczenie Termin ważności
PHP_SESSID sklep.kleksacademy.com Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Sesja
PrestaShop-# sklep.kleksacademy.com Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. 480 godziny
Reklamowe pliki cookie
Nie
Tak
To te, które zbierają informacje o reklamach wyświetlanych użytkownikom serwisu. Mogą być anonimowe, jeśli zbierają tylko informacje o wyświetlanych powierzchniach reklamowych bez identyfikacji użytkownika lub spersonalizowane, jeśli zbierają dane osobowe użytkownika sklepu przez osobę trzecią, w celu personalizacji wspomnianych powierzchni reklamowych.
Analityczne pliki cookie
Nie
Tak
Zbierają informacje o tym, jak użytkownik przegląda sklep, zwykle anonimowo, choć czasami pozwalają również na jednoznaczną identyfikację użytkownika w celu uzyskania raportów o zainteresowaniach użytkowników produktami lub usługami, które oferuje sklep.
Wydajnościowe pliki cookie
Nie
Tak
Służą one do usprawnienia przeglądania i optymalizacji działania sklepu.
Inne pliki cookie
Nie
Tak
Są to pliki cookie bez wyraźnego celu lub te, które wciąż klasyfikujemy.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNEGOWEGO

Dostępnego pod adresem https://sklep.kleksacademy.com/

Spis Treści:

I. Wstęp

II. Definicje

III. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu

IV. Przedmiot świadczonych usług

V. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu

VII. Gwarancja i reklamacje dot. Towarów zakupionych w Sklepie

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, jako umowy na odległość

IX. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

X. Oświadczenia

XI. Postanowienia końcowe

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski prawo, jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków korzystających ze Sklepu Użytkowników oraz odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji Usługodawcy.

Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.

Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Administratorem Danych jest Planeta Jublama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisana do wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, pod numerem KRS: 0000752524; REGON: 381772256, NIP: 9542798743, zwana dalej: Planetą Jublama

Niniejszy Regulamin jest udostępniany użytkownikom pod adresem https://sklep.kleksacademy.com/

II. Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

Użytkownik – Osoba, która zainteresowana jest ofertą Planeta Jublama bezpośrednio lub ze wsparciem osób reprezentujących Planeta Jublama, w szczególności osoba rejestrująca się w sklepie lub przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie kanałów komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania bądź składająca zamówienia na towary oferowane w sklepie.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Planeta Jublama, pod adresem https://sklep.kleksacademy.com/

Administrator Danych Osobowych Użytkowników – administratorem danych osobowych Użytkowników jest Planeta Jublama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisana do wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, pod numerem KRS: 0000752524; REGON: 381772256, NIP: 9542798743, zwana dalej: Planetą Jublama. Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

Konto – stworzone dla Użytkownika w ramach Sklepu pod unikalną nazwą (login) konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności dokonywania zakupu oferowanych towarów. 

Hasło – ciąg znaków, znany wyłącznie uprawnionemu Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Użytkownika do Konta w Sklepie, uwierzytelniony w Sklepie; 

Rejestracja Użytkownika – proces polegający na poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.

Towar – produkty oferowane sklepie Planeta Jublama.

Usługodawca – podmiot świadczący usługę korzystania ze Sklepu, w tym prowadzenia konta oraz nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności Sklepu, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą jest Planeta Jublama. 

Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa za pomocą systemów teleinformatycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

Sprzedaż – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem za pomocą środka porozumiewania się na odległość.

Nadużycie – postępowanie lub czyn powszechnie uważane za obraźliwe.

III. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

Sklep nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Planeta Jublama lub producentem towaru, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie zakupu Towarów oferowanych w Sklepie.

Warunkiem korzystania przez Użytkownika ze Sklepu i z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Korzystanie z usług oferowanych w Sklepie może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny (wyszczególnienie odpłatnych i nieodpłatnych usług zamieszono poniżej w Regulaminie).

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Planeta Jublama w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie (m. in. korzystanie z formularza kontaktowego, usługi świadczone drogą elektroniczną,), Użytkownik powinien:

Posiadać urządzenie, umożliwiające korzystanie ze Sklepu tj. komputer stacjonarny, laptopa, telefon komórkowy, tablet itp., 

Posiadać adres e-mail, przeznaczony w szczególności do kontaktu z Planeta Jublama,

Posiadać dostęp do sieci Internetowej, 

Posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.

Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci Internet, zgodnie ze stawkami obowiązującymi u operatora świadczącego usługi dostępu do sieci Internet.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.

Planeta Jublama nie ponosi odpowiedzialności za działanie przeglądarek internetowych używanych przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu ani za skutki wynikłe z korzystania z tych przeglądarek.

Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej sklep@kleksmagiakina.pl) albo telefonicznie (na numer telefonu 724 999 400) bądź listownie (na adres korespondencyjny Planeta Jublama).

Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z usług świadczonych przez Planeta Jublama, ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie lub dokonać zakupu podając dane konieczne do zrealizowania zamówienia: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Data urodzenia oraz opcjonalnie Firma i Numer NIP.

Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z usług świadczonych przez Planeta Jublama, ma możliwość dokonania zakupu Towarów, bez konieczności posiadania konta. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych w momencie składania zamówienia: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Data urodzenia oraz opcjonalnie Firma i Numer NIP.

Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Sklepie. Konta są niezbywalne.

Planeta Jublama nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Użytkowników informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych. Planeta Jublama nie ponosi w szczególności odpowiedzialności w przypadku wysłania przez użytkownika błędnych danych identyfikacyjnych lub innych koniecznych do realizacji zamówienia.

IV. Przedmiot świadczonych usług

Usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez Planeta Jublama w ramach Sklepu obejmują: 

Możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Sklepie w ramach dostępu bezpłatnego, 

Możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, 

Udostępnia usługę formularza Kontaktowego,

Prowadzenia Konta Użytkownika.

Planeta Jublama świadczy Usługi, o których mowa w ust. 1 nieodpłatnie.

Planeta Jublama niezależnie od usług świadczonych drogą elektroniczną świadczy usługi o charakterze odpłatnym, w szczególności sprzedaż Towarów oferowanych w Sklepie. 

Do wszystkich odpłatnych usług doliczany jest podatek VAT.

W ramach usługi Planeta Jublama ma prawo do odczytu zamieszczonych 

w platformie treści.

V. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.

Korzystanie ze Sklepu wymaga dokonania rejestracji w Sklepie lub podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, przy składaniu zamówienia. 

Dokonanie czynności wymaganych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, udostępnionych na jednej ze stron Sklepu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

W celu dokonania rejestracji w ramach Sklepu należy podać wymagane dane jak: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Data urodzenia oraz opcjonalnie Firma i Numer NIP. W przypadku realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika nieposiadającego konta, konieczne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Data urodzenia oraz opcjonalnie Firma i Numer NIP.

Podanie adresu e-mail przez Użytkownika celem skorzystania z Usług oraz zakupu Towaru jest niezbędne.

Zawarcie umowy o świadczenie usługi w postaci prowadzenie Konta użytkownika następuje poprzez podanie danych osobowych Użytkownika a następnie akceptację Regulaminu i skorzystania z funkcjonalności o nazwie ,,Utwórz konto”.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży Towaru zostaje zawarte na czas nieoznaczony. 

Użytkownik może korzystać z Konta, z chwilą zakończenia Rejestracji. Konto Użytkownika nie wymaga dodatkowej aktywacji mailowej.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika następuje z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.

Planeta Jublama może rozwiązać umowę, poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w przypadku:

naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także podjęcia działań, które mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu;

braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu.

 O planowanym rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn określonych powyżej oraz o usunięciu Konta Użytkownika, Planeta Jublama powiadomi Użytkownika na 3 (trzy) dni przed planowanym usunięciu Konta.

Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z usług świadczonych przez Planeta Jublama, ma możliwość dokonania zakupu Towarów, bez konieczności posiadania konta. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych w momencie składania zamówienia: Imię, Nazwisko, Firma, Numer NIP, adres e-mail, data urodzenia.

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu

Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Planeta Jublama jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu: https://sklep.kleksacademy.com/zamówienie, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”. 

Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia. Planeta Jublama zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub uniemożliwiają realizację zamówienia. 

Złożenie zamówienia może nastąpić również za pośrednictwem Konta Użytkownika. 

Użytkownik, będący osobą fizyczną, która składa zamówienie w Sklepie, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Każda transakcja będzie potwierdzona Fakturą VAT.

Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę e-faktur oraz przesyłanie e-faktur na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia.

Koszt dostawy pokrywa Użytkownik. 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. 

Z przyczyn niezależnych od Planeta Jublama termin realizacji zamówienia określonego w ust. 7 może ulec przedłużeniu. Planeta Jublama poinformuje Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji. W przypadku, gdyby i ten czas miał ulec wydłużeniu, Planeta Jublama zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika, w celu dalszych ustaleń. 

Zapłaty za zamówienie można dokonać za pośrednictwem dostępnego na stronie sklepu systemu płatności online Tpay, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A.; plac Andersa 3, 17 piętro; 61-894 Poznań (KRS: 0000412357). 

Zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji po przesłaniu zamówienia.

Zamówienie można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

VII. Gwarancja i reklamacje dot. Towarów zakupionych w Sklepie

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Użytkownika i dostawcę przesyłki.

Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Planeta Jublama niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady

Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie przysługuje, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika

W chwili odbioru Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Użytkownik obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie sporządzić protokół, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

Reklamacje Użytkownik składa w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Planeta Jublama za pośrednictwem poczty e-mail, korespondencyjnie lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i Zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragon fiskalny) oraz opisać przedmiot reklamacji lub załączyć kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Planeta Jublama z załączonym opisem wady lub protokołem i kopią dowodu zakupu.

Użytkownik który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Planeta Jublama dostarczyć rzecz wadliwą do pod adres siedziby Planeta Jublama sp. z o.o. 

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem, korespondencyjnie lub telefonicznie. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

Planeta Jublama rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Planeta Jublama niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

W razie uwzględnienia reklamacji, Planeta Jublama dostarczy Użytkownikowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub zwróci uiszczoną przez Użytkownika cenę. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Planeta Jublama zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.

W razie zwrotu towaru, Użytkownik ponosi koszty przesyłki towaru do siedziby Planeta Jublama.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, jako umowy na odległość

Użytkownik, który jest konsumentem lub osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, co do zasady może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu – przesyłka nie może być rozpakowana).

Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Planeta Jublama oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), a w przypadku dokonania zakupu poprzez przelew na rzecz Planeta Jublama – nr rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot uiszczonej ceny. 

Planeta Jublama ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Planeta Jublama dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się lub wskazał inny sposób zwrotu.

Uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje w zakresie umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika;

w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

IX. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

Reklamacje dotyczące: rejestracji, potwierdzenia tożsamości oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem ze Sklepu należy składać pod adres e-mail sklep@kleksmagiakina.pl lub na adres pocztowy Planeta Jublama.

Planeta Jublama udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. Planeta Jublama poinformuje reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.

Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Sklepu lub uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Sklepu mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść uwagi pod adres Planeta Jublama.

Planeta Jublama zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

X. Oświadczenia 

Planeta Jublama zobowiązuje się do obsługi Sklepu z jak największą starannością. 

Planeta Jublama nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem.

Planeta Jublama nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

Planeta Jublama nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

Planeta Jublama ma prawo zastosowania przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli Planeta Jublama będzie planował dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu zawiadomi o tym Użytkownika poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy (nie w sposób rażący) lub w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, w szczególności w przypadkach nieudanych prób zalogowania do Konta, Planeta Jublama ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta w Sklepie. Zablokowanie dostępu do konta oznacza zawieszenie dostępu do świadczonych usług. 

Odblokowanie dostępu do Sklepu jest możliwe poprzez pisemny kontakt Użytkownika z Planeta Jublama. Po odblokowaniu dostępu do Sklepu Użytkownik w pełni korzysta z zawieszonych usług. 

Planeta Jublama nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez nieuprawnione osoby trzecie.

Aktualnie obowiązujące po zmianie wersje Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie danej wersji, są dostępne pod adresem 

W przypadku zmian Regulaminu Sklepu, Planeta Jublama powiadamia wszystkich swoich Użytkowników o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej Sklepu Planeta Jublama. 

W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Użytkownikowi informacji przez Planeta Jublama o zmianie Regulaminu.

W sytuacji, gdy Użytkownik nie wypowie umowy w terminie, o którym mowa jest powyżej, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od daty ich wejścia w życie.

XI. Postanowienia końcowe

Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.

Informacje uzyskane przez Użytkownika w toku korzystania ze Sklepu przeznaczone są wyłącznie do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.

Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje itp.), oprogramowanie, znajdujące się na stronie Sklepu stanowiące własność intelektualną Planeta Jublama podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z akceptacji niniejszego regulaminu jest Sąd właściwy dla strony powodowej, przy czym w sporze z konsumentami właściwy zawszę będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. 

Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 16 stycznia 2024 r.

Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany. 

Koszyk

Koszyk jest pusty.

 

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:

Konto

Konto

Nie masz konta?
Utwórz konto