Ta witryna korzysta z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.

Preferencje dotyczące plików cookie

Funkcjonalne pliki cookie
Nie
Tak
Funkcjonalne pliki cookie są bezwzględnie niezbędne do świadczenia usług sklepu, a także do jego prawidłowego działania, dlatego nie ma możliwości odmowy ich użycia. Umożliwiają one użytkownikowi poruszanie się po naszej stronie internetowej i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją.
Cookie Dostawca Przeznaczenie Termin ważności
PHP_SESSID sklep.kleksacademy.com Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Sesja
PrestaShop-# sklep.kleksacademy.com Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. 480 godziny
Reklamowe pliki cookie
Nie
Tak
To te, które zbierają informacje o reklamach wyświetlanych użytkownikom serwisu. Mogą być anonimowe, jeśli zbierają tylko informacje o wyświetlanych powierzchniach reklamowych bez identyfikacji użytkownika lub spersonalizowane, jeśli zbierają dane osobowe użytkownika sklepu przez osobę trzecią, w celu personalizacji wspomnianych powierzchni reklamowych.
Analityczne pliki cookie
Nie
Tak
Zbierają informacje o tym, jak użytkownik przegląda sklep, zwykle anonimowo, choć czasami pozwalają również na jednoznaczną identyfikację użytkownika w celu uzyskania raportów o zainteresowaniach użytkowników produktami lub usługami, które oferuje sklep.
Wydajnościowe pliki cookie
Nie
Tak
Służą one do usprawnienia przeglądania i optymalizacji działania sklepu.
Inne pliki cookie
Nie
Tak
Są to pliki cookie bez wyraźnego celu lub te, które wciąż klasyfikujemy.

I. Ochrony danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO.

Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane Administratora Danych i możliwości kontaktu: Administratorem Pani/Pana danych jest Planeta Jublama (dalej w niniejszym punkcie jako Administrator)

Z Administratorem można kontaktować się:

pod adresem korespondencyjnym Planeta Jublama

pod adresem poczty elektronicznej: sklep@kleksmagiakina.pl

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych: Korzystanie ze Sklepu oraz zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowa sprzedaży), z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników w ramach funkcjonalności Sklepu są zbierane:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres, a także w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na realizację działań marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją złożonego zamówienia przez Użytkownika (umowa sprzedaży Towaru),

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Planeta Jublama w następujących celach: marketingu własnych produktów i usług w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach podatkowych i rachunkowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 4 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, w zw. z art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celach podatkowych i rachunkowych.

Administrator przetwarza dane do momentu rozwiązania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do momentu zrealizowania uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora, w szczególności przedawnienia roszczeń lub cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bądź wniesienia sprzeciwu. 

Udostępnienie Danych: Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania a także podmiotom wspierającym działania Administratora. 

Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom Użytkownika dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Użytkownika danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. 

Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych: Użytkownik ma prawo:

dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO); 

do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 

do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi;

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Aby skorzystać z praw określonych w lit. a – i, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe, i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Polityka wykorzystywania plików cookies

Pliki cookie to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:

świadczenia usług;

dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego Sklepu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

funkcjonalne – umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Sklepu internetowego.

Koszyk

Koszyk jest pusty.

 

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:

Konto

Konto

Nie masz konta?
Utwórz konto